Článok 1

Účel a predmet


Spoločnosť HydTECH s.r.o. vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“), ktorých základným účelom je vytvorenie optimálnych a transparentných obchodných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb. Predmetom VOP je najmä vymedzenie práv a povinností participujúcich strán, ktoré vznikajú pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb služieb spoločnosťou. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvárajú v súlade s príslušnými ustanoveniami slovenských právnych predpisov. Ak je jednou zo zmluvných strán spotrebiteľ (fyzická osoba), právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia najmä zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími právnymi predpismi. Ak je jednou zo zmluvných strán podnikateľ (fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba), právne vzťahy neupravené týmito VOP sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi predpismi.

Článok 2

Základné pojmy

Predávajúcim je spoločnosť HydTECH s.r.o., so sídlom na ul. Zoltána Kodálya 787/6, 924 01 Galanta, Slovenská republika, IČO: 51998866, IČ DPH: SK 2120863173, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 43251/T (ďalej aj ako „spoločnosť“). Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje do obchodno-právnych vzťahov s predávajúcim. Výrobok je produkt, tovar alebo služba, ktorú predávajúci poskytuje podľa osobitného predpisu 1 . Právnym úkonom je prejav vôle kupujúceho, ktorý smeruje najmä k vzniku, zmene a/alebo zániku práv a povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú. Komunikáciou je ústny, písomný a/alebo elektronický prenos informácii realizovaný medzi predávajúcim a kupujúcim. Objednávka realizovaná kupujúcim predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená záväzným potvrdením objednávky s povinnosťou platby na strane kupujúceho. Od tohto momentu vznikajú medzi predávajúcim a kupujúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré im vyplývajú z kúpnej zmluvy a z týchto VOP tvoriacich neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy. VOP predstavujú zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Pred odoslaním a potvrdením objednávky je kupujúci povinný oboznámiť sa s aktuálnymi a účinnými VOP. Predávajúci si vyhradzuje zmenu všeobecných obchodných podmienok.

Článok 3

Spracovanie osobných údajov

Ak je kupujúci fyzickou osobou, poskytuje predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich osobných údajov podľa osobitného predpisu 2 , a to najmä v rozsahu meno, priezvisko adresa, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, ak boli pridelené, číslo účtu a názov peňažného ústavu, ktorého prostredníctvom sa uskutočňuje úhrada za produkt dodávateľa. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb vždy len v nevyhnutnom rozsahu, a to maximálne po dobu piatich (5) rokov. Ak po tejto dobe nie je súhlas obnovený, predávajúci zničí archivované osobné údaje. Predávajúci neposkytuje získané osobné údaje mimo spoločnosti, ani iným osobám. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov musí byť urobené urobiť písomne. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou nájdete v tomto dokumente: ................................(pripojiť link na OÚ na webe).

Článok 4

Obchodné tajomstvo

Obchodné tajomstvo predávajúceho tvoria skutočnosti podľa osobitného predpisu 3 , ako aj dokumenty v písomnej alebo elektronickej forme, ktoré sú označené ako obchodné tajomstvo alebo sú označené ako dôverné. Nikto nesmie sprístupniť obchodné tajomstvo predávajúceho tretím osobám. Porušenie ustanovení o obchodnom tajomstve sa sankcionuje zmluvnou pokutou vo výške .................. eur. Ustanovenia osobitného predpisu 4 týmto nie sú dotknuté.

Článok 5

Zodpovednosť za škodu

Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak škoda nastala zavinením kupujúceho, najmä neodbornou manipuláciou s výrobkom predávajúceho.

Článok 6

Cena

Ceny za výrobky predávajúceho sú určené podľa aktuálnych cenníkov. Všetky ceny výrobkov zverejnené v internetovom obchode predávajúceho .................. sú konečné. Akciové a zľavnené ceny sú uvedené pri jednotlivých výrobkoch vedľa ich pôvodnej ceny v internetovom obchode. Bankové poplatky alebo iné podobné poplatky, ktoré vzniknú v súvislosti s prevodom peňažných prostriedkov na účet predávajúceho, znáša kupujúci. Ceny za výrobky nezahŕňajú náklady spojené s doručením. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny v závislosti od aktuálneho vývoja cien produktov na trhu a podľa aktuálnych katalógov. Ak kupujúci nesúhlasí s novou cenou výrobku, nedôjde k uzatvoreniu zmluvy a objednávka kupujúceho bude stornovaná.

Článok 7

Objednávka

Kupujúci vytvára objednávku prostredníctvom elektronického systému v internetovom obchode predávajúceho. Objednávka obsahuje najmä nasledovné informácie: identifikačné údaje o kupujúcom v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, ak je pridelené, dátum vyhotovenia objednávky, názov, množstvo a druh produktu, informácie o poštovnom a balnom, iné. Zrušenie alebo stornovanie objednávky možno vykonať do štrnásť (14) kalendárnych dní od vytvorenia objednávky, a to písomne na e-mailovej adrese ............................... . Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať už vytvorenú objednávku v prípade, že nebude môcť dodať tovar z dôvodu jeho nedostupnosti, vypredania alebo nemožnosti jeho ďalšieho objednania. V prípade už realizovanej úhrady časti alebo celej kúpnej ceny za nedostupný produkt, bude kupujúcemu vrátená celá čiastka do štrnásť (14) kalednárnych dní na bankový účet, z ktorého bola uhradená. Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia uhradenej sumy. Rezervácia výrobkov odo dňa odoslania podkladov k platbe, je sedem (7) kalendárnych dní, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na inej rezervačnej lehote.

Článok 8

Doprava a dodacie podmienky

Dodanie výrobkov sa spravidla uskutočňuje prostredníctvom poštovej alebo kuriérskej služby ......................... na adresu zadanú kupujúcim. Osobný odber výrobkov nie je možný. Dodanie výrobkov trvá spravidla tri až štyri (3 – 4) kalendárne dni odo dňa prevzatia objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Uvedená lehota sa môže predĺžiť z dôvodu nedostupnosti výrobku na sklade. O každom predĺžení dodacej lehoty a odhadovanom dodaní výrobku bude predávajúci informovať kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy zadanej kupujúcim v objednávke.

Článok 9

Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo k výrobku predávajúceho prechádza na kupujúceho po úplnom uhradení kúpnej ceny. Nároky z omeškania dlžníka týmto nie sú dotknuté.

Článok 10

Akosť

Akosť výrobku je určená v zmluve. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu výrobok v dohodnutej akosti, množstve a cene. Všetky zmeny týkajúce sa akosti výrobkov musia byť kupujúcim písomne odsúhlasené. Ak nie je výrobok predávajúceho v dohodnutej akosti, výrobok má vady. Predávajúci štandardne poskytuje záruku za akosť produktu v lehote dvadsaštyri (24) kalendárnych mesiacov odo dňa prevzatia výrobku kupujúcim. Na požiadanie kupujúceho vystaví predávajúci záručný list, ak tento nie je súčasťou výrobku.

Článok 11

Nebezpečenstvo škody

Nebezpečenstvo škody na várobku prechádza nakupujúceho okamihom prevzatia produktu.

Článok 12

Reklamácia produktu

Vady výrobkov sa zisťujú pri kontrole akosti. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu zistené vady najneskôr do štvrnásť (14) kalendárnch dní odo dňa prevzatia výrobku. Oznámenie je povinný urobiť v písomnej forme na adrese sídla spoločnosti (alebo na inej adrese ustanovenej predávajúcim na tieto účely) alebo elektronicky na e-mailovej adrese: ............................. (ďalej aj ako „reklamácia“). Predávajúci je povinný vyjadriť sa k reklamácii do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru. Za akékoľvek poškodenie vzniknuté na produkte počas prepravy v procese reklamácie kupujúcim predávajúci nezodpovedá. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má výrobok pri prevzatí kupujúcim, nezodpovedá však za vady vzniknuté jeho použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym zachádzaním s produktom.

Článok 13

Platobné podmienky

Platbu za výrobok možno realizovať bezhotovostným bankovým prevodom, kedy predávajúci zašle kupujúcemu platobné údaje na základe kupujúcim vytvorenej objednávky potrebné k realizácii bankového prevodu (názov bankovej inštitúcie, bankového účtu dodávateľa, variabilný symbol), platba platobnou kartou alebo prostredníctvom platobnej brány………………... Kupujúci môže zaplatiť tovar aj v hotovosti prostredníctvom dobierky. Faktúra vyhotovená dodávateľom obsahuje údaje podľa zákona č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Článok 14

Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 a) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, ak predávajúci riadne a včas poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) tohto zákona, je kupujúci oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do štrnásť (14) kalendárnych dní odo dňa. Kupujúci je povinný najneskôr do (14) kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar naspäť na adresu sídla predávajúceho (prípadne na inú adresu uvedenú za týmto účelom predávajúcim). Kupujúci znáša všetky náklady spojené s vrátením výrobku. Ak je tovar poškodený alebo čiastočne spotrebovaný, kupujúci je povinný uhradiť spôsobenú škodu predávajúcemu. Predávajúci je povinný preukázať, že kupujúci spôsobil škodu na vrátenom tovare, za ktorý žiada od neho náhradu. Kupujúci je povinný uviesť v odstúpení od zmluvy svoje kontaktné údaje v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, číslo svojho bankového účtu, na ktoré si praje vrátiť uhradené platby. Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy sa nachádza na tomto linku: .................................... Kupujúci je povinný výrobok riadne a starostlivo zabaliť a zaslať ho na adresu: ................................ ako balík s doručenkou. Predávajúci si vyhradzuje právo nepreberať balíky zaslané na adresu predávajúceho, ktoré sú zaslané na dobierku. Do balíka je potrebné vložiť doklad o kúpe výrobku a riadne vyplnený formulár k odstúpeniu od zmluvy. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, vrátiť všetky platby, ktoré prijal od kupujúceho na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu uvedené platby, kým tovar nie je riadne doručený, alebo kým mu kupujúci nepreukáže doklad potvrdzujúci odoslanie tovaru.

Článok 15

Zľavy, zľavové a darčekové kupóny, súťaže

Predávajúci príležitostne poskytuje zľavy na výrobky, pričom zľavnená cena je vždy uvedená vedľa bežnej ceny výrobku v internetovom obchode predávajúceho. Predávajúci poskytuje aj príležitostné zľavové a darčekové kupóny, organizuje súťaže. Podmienky pre uplatnenie zľavových a darčekových kupónov, ako aj súťažné podmienky sú v každom jednotlivom prípade zverejnené na viditeľnom mieste v internetovom obchode predávajúceho. Predávajúcu si vyhradzuje právo meniť zľavnené ceny. Ak kupujúci nesúhlasí s novou cenou, už potvrdená objednávka bude stornovaná a prípadne realizované platby mu budú vrátené na účet rovnakým postupom, ako je uvedený v článku 6.

Článok 16

Výber práva

Výklad týchto obchodných podmienok sa vždy posudzuje podľa slovenského právneho poriadku a v slovenskom jazyku.

Článok 17

Arbitrážna klauzula

Prípadné spory a sporné otázky vyplývajúce a vzniknuté z alebo v súvislosti s dodávateľsko- odberateľskými vzťahmi budú vždy riešené prednostne vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, spor bude riešiť príslušný slovenský súd.


Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa: 17.11.2019

______________________________
konateľ spoločnosti